Turk Edebiyatı_10.Sınıf_2.Dönem_6.Hafta

2007-03-25 11:24:00

  

DERS PLANI

BÖLÜM 1

Dersin Adı

TÜRK EDEBİYATI 2

Sınıf

10 BSY

Ünitenin Adı/No

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

Konu

HALK ŞİİRİ – ANONİM HALK ŞİİRİ – (MANİ-TÜRKÜ)

Önerilen Süre

3 DERS SAATİ

BÖLÜM II

Öğrenci Kazanımları/Hedef Davranışlar

1.           Anonim  şiirlerdeki  ahengin, hangi ögelerle sağlandığını belirler.

2.           Anonim şiirlerin hangi adlarla gruplandığını belirler.

3.           Anonim şiirlerde ses ve anlam kaynaşmasının oluşturduğu birimleri belirler.

4.           Anonim şiirin müzikle  ilişkisini açıklar.

5.           Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve konusuna göre hangi adların verildiğini açıklar.

6.           Temasını bulur.

7.           Anonim metinlerin tarihî kaynağını açıklar.

8.           Şiiri yorumlar.

9.           Anonim şiirleri, divan,  şiirleriyle karşılaştırır.            

 

Ünite Kavramları ve Sembolleri/Davranış örüntüsü

Mani, Türkü

Koşma-Semai

 

Öğretme Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

ANLATIM – SORU CEVAP – ÖRNEKLEME - UYGULAMA

 

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

Ders Kitabı, Türk Şiir Bilgisi (C.Dilçin)

 

                     Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

 

Dikkat Çekme

Bildiğiniz mani, ninni, türkü örneklerini sınıfta okuyunuz.

Güdüleme

Arkadaşlar sizlerin de dikkatini çektiği üzere mani ve türkülerin iç ve dış yapı unsurları Divan Edebiyatı nazım türlerinden farklı. Şimdi bu yeni türler hakkında daha fazla bilgi edinmeye ne dersiniz?

Derse Geçiş

 

·                    Bir önceki derste verilen araştırma sonuçlarından hareketle “Vardar Ovası” türküsünün ve manilerin kime ait olduğunu öğrencilere sorulur.

·                    Yöneltici sorularla, bu eserlerin anonim olduğu buldurulur.

·                    “Yayla Kent” isimli türkünün altında yer alan “derleyen” sözcüğünün ne anlam ifade ettiği öğrencilere sorulur. Bu sözcükten hareketle, türkülerin günümüze kadar ulaşması konusunda çıkarımda bulunmaları istenir.

·                    Ders kitabının 153.sayfasındaki maniler sesli okutulur. Bu manilerin ahenk unsurları belirlenir.

·                    Manilerdeki cinasların ses, söyleyiş ve anlama etkisi sezdirilir.

·                    Manilerde dile getirilen duygu ve düşüncenin ifade edildiği dizeler tespit ettirilir. Diğer dizelerin işlevinin ne olabileceği sorulur.

·                    Manilerdeki mecazlar, deyimler buldurulur, bunlarla ilgili örnek cümleler yapmaları istenir. Manileri yorumlamaları istenir.

·                    Her mani türünden verilen örnekler incelenerek, mani türlerini ve özelliklerini belirlemeleri istenir.

·                    Ders kitabının 155.sayfasındaki türkü sesli okutulur.

·                    Türküyü oluşturan birimlerin konusunu ve türkünün temasını belirlemeleri istenir. Türkülerdeki nakaratların, kafiye ve rediflerin ahenge katkısı sorulur.

·                    Ölçüleri farklı türküler incelenerek, farkları tartışılır.

·                    Gazel ve türkü metinleri incelenerek aralarındaki farklar tartışılır.

Bireysel Öğrenme Etkinlikleri    ( Ödev, deney)

Vardar Ovası adlı türkünün kime ait olduğunu araştırınız.

Türkü çeşitlerini araştırınız.

Yemen, Çanakkale ve Sarı Gelin türkülerinin hangi olaylar üzerine söylendiğini araştırınız.

Grupla öğrenme etkinlikleri 

 

Örneklerden hareketler mani türlerini ve özelliklerini bulunuz.

ÖZET

·          Mani ve türkülerin anonim oldukları vurgulanır.

·          Mani ve türkülerin kendilerine has özellikleri oldukları vurgulanır ve bu özellikler açıklanır

·          Türkü ve gazel arasındaki farklılıklar vurgulanır.

BÖLÜM III

Ölçme-Değerlendirme

 

·          “Anonim” ve “derleme” kavramlarını açıklayınız.

·          Mani ve türkünün özellikleri nelerdir?

·          Türkü ile gazel arasındaki farklar nelerdir?

Dersin Diğer Derslerle ilişkisi:

 

 

BÖLÜM IV

                  Planın

Uygulanmasına ilişkin Açıklamalar

 

 

Murat AKSOY                                                                                                                     

TDE Öğretmeni                                                                                                                      

3429
0
0
Yorum Yaz